ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПРЕДИ 15 АПРИЛ 2016 г.

Вътрешни правила за поддържането на профила на купувача на Община Руен, включително за удостоверяването на датата на публикуването на електронните документи в него (отменен ЗОП)

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки, които съдържат реда за планиране и организация на провеждането на процедурите и за контрола на изпълнение на сключените договори за обществени поръчки в Община Руен (отменен ЗОП)

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за проектиране и упражняване на авторски надзор на обект: „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Дъскотна – Община Руен – Работен проект“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Публикувано на: 14 април 2016
Уникален номер в регистъра на АОП: :730295

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Изготвяне на работен проект със сметна документация за закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на Община Руен”.
Публикувано на: 31 март 2016
Уникален номер в регистъра на АОП: :724444

 

Публична покана по реда на глава осма „а” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Целодневните детски градини на територията на Община Руен – видове храни и приблизителни количества по обособени позиции:

 1. „Храни на зърнена основа и варива, месо и месни продукт, риба и рибни продукти, мляко и млечни продукти, яйца, други храни и подправки”;
 2. „Захар, захарни изделия, пчелен мед”

Публикувано на: 23 март 2016
Уникален номер в регистъра на АОП: :9051627

 

Публична покана по реда на глава осма „а” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разриване и запръстяване на локални замърсявания на територията на Община Руен“
Публикувано на: 12 март 2016
Уникален номер в регистъра на АОП: :9051190

 

Публична покана по реда на глава осма „а” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Целодневните детски градини на територията на Община Руен – видове храни и приблизителни количества по обособени позиции:

 1. Храни на зърнена основа и варива
 2. Месо и месни продукти
 3. Риба и рибни продукти
 4. Мляко и млечни продукти
 5. Яйца
 6. Захар, захарни изделия, пчелен мед
 7. Други храни и подправки

Публикувано на: 01 февруари 2016
Уникален номер в регистъра на АОП: :9050010

Публична покана по реда на глава осма „а” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на покриви на здравни служби в с.Ясеново, с.Каравельово и с. Ръжица“
Публикувано на: 17 ноември 2015
Уникален номер в регистъра на АОП: :9047736

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от територията на община Руен и почистване на местата за обществено ползване”
Публикувано на: 29 октомври 2015
Уникален номер в регистъра на АОП: :00274-2015-0009

Публична покана по реда на глава осма „а” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст през учебната 2015/2016 година по утвърдени маршрути и разписания на територията на Община Руен по обособени позиции, както следва:

 1. Специализиран превоз на учениците на ОУ “Димитър Полянов” с. Трънак – 58 км. пробег по разписание;
 2. Специализиран превоз на учениците на ОУ “Реджеб Кюпчу” с. Сини рид – 36 км. пробег по разписание

Публикувано на: 16 октомври 2015
Уникален номер в регистъра на АОП: :9046842

 

Процедура на „договаряне без обявление“ за възлагане на обществена поръчка с предмет:“Доставка на Горива (Автомобилен бензин А95Н и Дизелово гориво) за нуждите на МПС на Община Руен”.
Публикувано на: 17 септември 2015
Уникален номер в регистъра на АОП: :00274-2015-0008

Публична покана по реда на глава осма „а” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на покриви на ЦДГ в с.Планиница, община Руен“.
Публикувано на: 11 септември 2015
Уникален номер в регистъра на АОП: :9045869

Процедура на „договаряне без обявление“ за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст през учебната 2015/2016 година по утвърдени маршрути и разписания на учениците на ОУ “Димитър Полянов” с. Трънак – 44 км. пробег по разписание”.
Публикувано на: 09 септември 2015
Уникален номер в регистъра на АОП: :00274-2015-0007

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на Общинска пътна мрежа на територията на Община Руен за зимния период на 2015-2016
Публикувано на: 03 септември 2015
Уникален номер в регистъра на АОП: :00274-2015-0006

Процедура на „договаряне без обявление“ за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст през учебната 2014/2015 година по утвърдени маршрути и разписания на учениците на СОУ “Елин Пелин” с. Руен – 52 км. пробег по разписание“
Публикувано на: 01 септември 2015
Уникален номер в регистъра на АОП: :685353

Публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава осма “а” с предмет:„Основен ремонт на улици по населени места с бетон“.
Публикувано на: 17 август 2015
Уникален номер в регистъра на АОП: :9044928

Процедура за възлагане на обществена поръчка “Договаряне без обявление” с предмет: “Допълнителна услуга по транспортиране на неопасни битови отпадъци от населените места на община Руен до регионално депо за отпадъци ” Братово-запад”
Публикувано на: 23 юли 2015
Уникален номер в регистъра на АОП: :00274-2015-0004

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на Общинска пътна мрежа на територията на Община Руен за зимния период на 2015-2016
Публикувано на: 15 юли 2015
Уникален номер в регистъра на АОП: :00274-2015-0003

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст през учебната 2015/2016 година по утвърдени маршрути и разписания на територията на Община Руен по обособени позиции, както следва:

 • специализиран превоз на учениците на СОУ “Елин Пелин” с. Руен – 52 км. пробег по разписание;
 • специализиран превоз на учениците на ОУ “Димитър Полянов” с. Трънак – 44км. пробег по разписание;
 • специализиран превоз на учениците на ОУ “Реджеб Кюпчю” с. Топчийско – 60 км. пробег по разписание;
 • специализиран превоз на учениците на ОУ “Реджеб Кюпчу” с. Сини рид – 36 км. пробег по разписание.”

Публикувано на: 05 април 2015
Уникален номер в регистъра на АОП: :00274-2015-0002

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт общински пътища и улици по населени места с асфалт на територията на Община Руен по обособени позиции: № 1 Основен ремонт на общински път BGS 1186 от с. Дъскотна- Планиница- Рупча №2 Основен ремонт на общински път BGS 1184 от с.Соколец до с.Каравельово №3 Основен ремонт на общински път BGS 2200 от с.Вишна до с.Планиница №4 Основен ремонт на общински път BGS 2190 разклон Снягово- с.Снягово №5 Основен ремонт на общински път BGS/ III- 208- разклон Билка- с.Билка №6 Основен ремонт на общински път BGS 2196 Сини рид- Рожден №7 Основен ремонт на общински път BGS 2180- / III- 208 с.Дъскотна/ -с. Заимчево №8 Основен ремонт на общински път BGS 1192 от с. Средна махала- Топчийско и път BGS 3199/ BGS1195, Припек- Мрежичко/ с.Топчийско №9 Основен ремонт на улици по населени места с асфалт“
Публикувано на: 05 април 2015
Уникален номер в регистъра на АОП: :00274-2015-0001

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „„Закупуване на столове за монтиране в Културно- информационен център с. Руен“.“.
Публикувано на: 29 април 2015
Уникален номер в регистъра на АОП: :9041326

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разриване и пробутване на общинско депо и други локални замърсявания“.
Публикувано на: 14 април 2015
Уникален номер в регистъра на АОП: :9040737

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „„Основен ремонт на покриви на общинска сграда, находяща се в УПИ IX-245, кв.08 по плана на с.Руен по обособени позиции както следва: 1.Ремонт на плосък покрив и 2. Ремонт на скатен покрив“.“
Публикувано на: 08 април 2015
Уникален номер в регистъра на АОП: :9040649

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по застраховане по обособени позиции, както следва: 1.„Гражданска отговорност” на автомобилите, собственост на община Руен; 2.„Пълно каско на МПС”- всички рискове за ППС на автомобилите, собственост на община Руен; 3.Рискова застраховка „Живот“ за служител в община Руен с допълнителни покрития“; 4.„Застраховка „Злополука по време на работа” на безработни лица, полагащи обществено полезен труд ”; 5.„Застраховка „Индустриален пожар“ за сгради, собственост на община Руен” ; 6. „Застраховка „Кражба, грабеж, вандализъм“ по проекти, изпълнени от община Руен“
Публикувано на: 26 февруари 2015
Уникален номер в регистъра на АОП: :9039274

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закупуване чрез доставка на два броя леки автомобили за нуждите на община Руен по обособени позиции: 1.Доставка на 1 брой лек автомобил(нов) с характеристики съгласно техническа спецификация 1 2.Доставка на 1 брой лек автомобил(нов или употребяван) с характеристики съгласно техническа спецификация 2“
Публикувано на: 10 декември 2014
Уникален номер в регистъра на АОП:9037300

 

Обществена поръчка с предмет:„ “Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на обект:”Укрепване устоите на мост над р.Хаджийска на IV класен път при разклона на с.Просеник- с. Ръжица” община Руен.
Публикувано на: 26 ноември 2014
Уникален номер в регистъра на АОП:00274-2014-0030

Обществена поръчка с предмет:„ “Упражняване на строителен надзор по време нa изпълнение на строително- монтажни работи по обект: „Укрепване устоите на мост над р.Хаджийска на IV класен път при разклона на с.Просеник- с. Ръжица”, община Руен
Публикувано на: 26 ноември 2014
Уникален номер в регистъра на АОП:00274-2014-0029

Решение за откриване на процедура “договаряне без обявление” с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи по обект: „Укрепване устоите на мост над р.Хаджийска на IV класен път при разклона на с.Просеник- с. Ръжица”, община Руен, област Бургас.
Публикувано на: 26 ноември 2014
Уникален номер в регистъра на АОП:00274-2014-0028

Обществена поръчка с предмет: „Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст през учебната 2014/2015 година по утвърдени маршрути и разписания на територията на Община Руен по обосбени позиции, както следва: Обособена позиция 1: „Специализиран превоз на учениците на СОУ “Елин Пелин” с. Руен – 52 км. пробег по разписание“. Обособена позиция 2 . „Специализиран превоз на учениците на ОУ “Димитър Полянов” с. Трънак – 58 км. пробег по разписание“. Обособена позиция 3. „Специализиран превоз на учениците на ОУ “Антон Симеонович Макаренко” с. Речица – 32км. пробег по разписание”.
Публикувано на: 21 октомври 2014
Уникален номер в регистъра на АОП:00274-2014-0027

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: “”Приготвяне и доставка на готова храна за обяд за ученици от І-ви до VІІІ-ми клас включително по проект BG051PO001-3.1.06 “Подобряване на качеството на образованиетов средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” и приготвяне и доставка на закуски за деца от ПГ и учевици от І-ви до ІV-ти клас на ОУ “Димитър Полянов” с. Трънак по обособени позиции, както следва: І-ва обособевна позиция – “Доставяне на приготвена храна за обедно хранене за ученици от ОУ “Димитър Полянов” с. Трънак по проект “Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”, съфинансиран от ЕСФ по ОП “Развитие на човешките ресурси”. ІІ-ра обособена позиция – “Доставка на приготвени закуски за деца от ПГи ученици от І-ви до ІV-ти клас на ОУ “Димитър Полянов” с. Трънак”. “
Публикувано на: 17 октомври 2014
Уникален номер в регистъра на АОП:9034830

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Възстановяване на три броя водостоци по общински път от село Ясеново до главен път III-208/Провадия- Айтос/, общ.Руен, обл.Бургас”
Уникален номер в регистъра на АОП: :00274-2014-0017

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Аварийно укрепване на ската над ул. №14 в с. Каравельово, общ. Руен, обл. Бургас
Уникален номер в регистъра на АОП: :00274-2014-0015

Процедура на „договаряне без обявление“ за възлагане на обществена поръчка с предмет:“Доставка на Горива (Автомобилен бензин А95Н и Дизелово гориво) за нуждите на МПС на Община Руен”.

Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Изпълнение на СМР по проект: „Рехабилитация на общински път BGS 1188/ III- 2085/ Руен- Добра поляна- Каменяк“ в участък с. Руен- с. Добра поляна от км.0+000 до 1+547 и участък с. Руен- с. Добра поляна от км. 1+547 до км. 7+647“
Публикувано на: 2014
Уникален номер в регистъра на АОП:00274-2014-009

 

Съобщение за отваряне на ценовите оферти на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Изпълнение на СМР по проект: „Рехабилитация на общински път BGS 1188/ III- 2085/ Руен- Добра поляна- Каменяк“ в участък с. Руен- с. Добра поляна от км.0+000 до 1+547 и участък с. Руен- с. Добра поляна от км. 1+547 до км. 7+647“

Съобщение за отваряне на ценовите оферти на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Извършване на консултантски услуги, свързани с управлението и отчитането на проект: „Рехабилитация на общински път BGS 1188/ III- 2085/ Руен- Добра поляна- Каменяк“ в участък с. Руен- с. Добра поляна от км. 0+000 до км. 1+ 547 и участък с. Руен- с. Добра поляна от км. 1+547 до км. 7+647“, финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., по договор №02/321/01539/10.12.2013г.

Съобщение за отваряне на ценовите оферти на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и улици в населени места на територията на община Руен за зимния период 2014-2015г.”.

Съобщение до участниците в Открита процедура за изпълнение на обществена поръчка с предмет:”Основен ремонт общински пътища и улици по населени места с асфалт на територията на Община Руен по обособени позиции: № 1 Основен ремонт на общински път BGS 2190 разклон Руен-Снягово №2 Основен ремонт на общински път BGS 2185 разклон Листец- с. Листец №3 Основен ремонт на общински път BGS 2183 разклон Дропла- с.Дропла №4 Основен ремонт на общински път BGS 2182 разклон Струя- с.Струя №5 Основен ремонт на общински път BGS 1184 с.Соколец до с.Каравельово №6 Основен ремонт на общински път BGS 2200 Вишна- Планиница №7 Основен ремонт на общински път BGS 2196 Рожден- Сини рид и BGS 2198 Сини рид- Рудина №8 Основен ремонт на общински път BGS 2181 разклон Речица- с.Речица №9 Основен ремонт на улици по населени места чрез асфалтиране- Руен, Билка, Вресово, Дъскотна, Преображенци, Просеник, Разбойна, Ръжица, Сини рид, Снежа и Топчийско“

Съобщение до участниците в Открита процедура за изпълнение на обществена поръчка с предмет:„Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на Целодневните детски градини на територията на Община Руен – видове и предвидени минимални (приблизителни) количества по обособени позиции, както следва: 1. „Хляб и хлебни изделия” 2. „Храни на зърнена основа и варива”, 3. „Месо и месни продукти”, 4.”Риба и рибни продукти”, 5. „Мляко и млечни продукти”, 6.”Яйца”, 7.„Захар, захарни и шоколадови изделия, пчелен мед”, 8.”Плодове, зеленчуци и продукти от тях(плодове- пресни, замразени, изсушени, консервирани, под формата на нектари и плодови сокове, конфитюри, мармалади, желета и компоти и зеленчуци- сурови, сготвени, консервирани, замразени, изсушени, зеленчукови сокове)” 9.„Други храни и подправки”

Разяснение № ЕФ-04-1(19)/01.08.14 по документация за провеждане на обществена поръчка с предмет:“Изпълнение на СМР по проект: „Рехабилитация на общински път BGS 1188/ III- 2085/ Руен- Добра поляна- Каменяк“ в участък с. Руен- с. Добра поляна от км.0+000 до 1+547 и участък с. Руен- с. Добра поляна от км. 1+547 до км. 7+647“

Разяснение по документация за провеждане на обществена поръчка с предмет:“Изпълнение на СМР по проект: „Рехабилитация на общински път BGS 1188/ III- 2085/ Руен- Добра поляна- Каменяк“ в участък с. Руен- с. Добра поляна от км.0+000 до 1+547 и участък с. Руен- с. Добра поляна от км. 1+547 до км. 7+647“

Разяснение по документация за провеждане на обществена поръчка с предмет:“Изпълнение на СМР по проект: „Рехабилитация на общински път BGS 1188/ III- 2085/ Руен- Добра поляна- Каменяк“ в участък с. Руен- с. Добра поляна от км.0+000 до 1+547 и участък с. Руен- с. Добра поляна от км. 1+547 до км. 7+647“

Съобщение за отваряне на ценовите оферти на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Извършване на СМР по обособени позиции:1. РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ BGS 1186/III-208, ДЪСКОТНА-ПЛАНИНИЦА-РУПЧА-ЛЮЛЯКОВО В УЧАСТЪКА С.ДЪСКОТНА-С.ПЛАНИНИЦА ОТ КМ 0+030 ДО КМ 3+830. 2. РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ BGS 1186/III-208, ДЪСКОТНА-ПЛАНИНИЦА-РУПЧА-ЛЮЛЯКОВО В УЧАСТЪКА С.ПЛАНИНИЦА – С.РУПЧА ОТ КМ 3+380 ДО КМ 10+830”;

Съобщение за отваряне на ценовите оферти на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Избор на изпълнител на услуги за осъществяване на строителен надзор по време на строителството и инвеститорски контрол по обособени позиции:1. Строителен надзор и инвеститорски контрол при извършването на РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ BGS 1186/III-208, ДЪСКОТНА-ПЛАНИНИЦА-РУПЧА-ЛЮЛЯКОВО В УЧАСТЪКА С.ДЪСКОТНА-С.ПЛАНИНИЦА ОТ КМ 0+030 ДО КМ3+830. 2. Строителен надзор и инвеститорски контрол при извършването на РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ BGS 1186/III-208, ДЪСКОТНА-ПЛАНИНИЦА-РУПЧА-ЛЮЛЯКОВО В УЧАСТЪКА С.ПЛАНИНИЦА – С.РУПЧА ОТ КМ 3+380 ДО КМ 10+830″;”;

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст през учебната 2014/2015 година по утвърдени маршрути и разписания на територията на Община Руен по обособени позиции, както следва: 1. специализиран превоз на учениците на СОУ “Елин Пелин” с. Руен – 52 км. пробег по разписание; 2. специализиран превоз на учениците на ОУ “Димитър Полянов” с. Трънак – 58 км. пробег по разписание; 3. специализиран превоз на учениците на ОУ “Реджеб Кюпчю” с. Топчийско – 60 км. пробег по разписание; 4. специализиран превоз на учениците на ОУ “Реджеб Кюпчу” с. Сини рид – 36 км. пробег по разписание.” 5. специализиран превоз на учениците на ОУ “Антон Симеонович Макаренко” с. Речица – 32км. пробег по разписание.”

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Упражняване на строителен надзор при изпълнението на строително–монтажни работи по проект на Община Руен – „Строителен надзор- Рехабилитация общински път BGS1188/ III- 2085/ Руен- Добра поляна- Каменяк“.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на консултантски услуги, свързани с управлението и отчитането на проект: „Рехабилитация на общински път BGS 1188/ III- 2085/ Руен- Добра поляна- Каменяк“ в участък с. Руен- с. Добра поляна от км. 0+000 до км. 1+ 547 и участък с. Руен- с. Добра поляна от км. 1+547 до км. 7+647“, финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., по договор №02/321/01539/10.12.2013г..

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и улици в населени места на територията на община Руен за зимния период 2014-2015г.”.
Приложения към Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет::“Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и улици в населени места на територията на община Руен за зимния период 2014-2015г.”
Договор
Информация за изпълнението на договор
Информация за освободени гаранции
Информация за извършени плащания
Информация за извършени плащания за ДДС за м. януари 2015 г.
Информация за извършени плащания
Информация за извършени плащания за ДДС за м. март 2015 г.
Информация за извършени плащания
Информация за извършени плащания за ДДС за м. април 2015 г.
Информация за извършени плащания

Информация за извършени плащания за ДДС за м. ноември 2014 г.

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Основен ремонт на улици по населени места с бетон в селата – Добромир, Заимчево, Зайчар, Каменяк, Рожден, Скалак, Средна махала, Череша и Ясеново”
Приложения към обществена поръчка с предмет:„Основен ремонт на улици по населени места с бетон в селата – Добромир, Заимчево, Зайчар, Каменяк, Рожден, Скалак, Средна махала, Череша и Ясеново”

Открита процедура за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на Целодневните детски градини на територията на Община Руен – видове и предвидени минимални (приблизителни) количества по обособени позиции, както следва: 1. „Хляб и хлебни изделия” 2. „Храни на зърнена основа и варива”, 3. „Месо и месни продукти”, 4.”Риба и рибни продукти”, 5. „Мляко и млечни продукти”, 6.”Яйца”, 7.„Захар, захарни и шоколадови изделия, пчелен мед”, 8.”Плодове, зеленчуци и продукти от тях(плодове- пресни, замразени, изсушени, консервирани, под формата на нектари и плодови сокове, конфитюри, мармалади, желета и компоти и зеленчуци- сурови, сготвени, консервирани, замразени, изсушени, зеленчукови сокове)” 9.„Други храни и подправки”

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Основен ремонт общински пътища и улици по населени места с асфалт на територията на Община Руен по обособени позиции: № 1 Основен ремонт на общински път BGS 2190 разклон Руен-Снягово №2 Основен ремонт на общински път BGS 2185 разклон Листец- с. Листец №3 Основен ремонт на общински път BGS 2183 разклон Дропла- с.Дропла №4 Основен ремонт на общински път BGS 2182 разклон Струя- с.Струя №5 Основен ремонт на общински път BGS 1184 с.Соколец до с.Каравельово №6 Основен ремонт на общински път BGS 2200 Вишна- Планиница №7 Основен ремонт на общински път BGS 2196 Рожден- Сини рид и BGS 2198 Сини рид- Рудина №8 Основен ремонт на общински път BGS 2181 разклон Речица- с.Речица №9 Основен ремонт на улици по населени места чрез асфалтиране- Руен, Билка, Вресово, Дъскотна, Преображенци, Просеник, Разбойна, Ръжица, Сини рид, Снежа и Топчийско“
Приложения към обществена поръчка с предмет: “Основен ремонт общински пътища и улици по населени места с асфалт на територията на Община Руен по обособени позиции
Разяснения и приложение по документация за участие към обществена поръчка с предмет: “Основен ремонт общински пътища и улици по населени места с асфалт на територията на Община Руен по обособени позиции >
Информацията за изпълнението на договор
Информацията за извършени плащания
Информацията за извършени плащания

Разяснения по документация за провеждане на обществена поръчка с предмет: “Извършване на СМР по обособени позиции:1. РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ BGS 1186/III-208, ДЪСКОТНА-ПЛАНИНИЦА-РУПЧА-ЛЮЛЯКОВО В УЧАСТЪКА С.ДЪСКОТНА-С.ПЛАНИНИЦА ОТ КМ 0+030 ДО КМ3+830. 2. РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ BGS 1186/III-208, ДЪСКОТНА-ПЛАНИНИЦА-РУПЧА-ЛЮЛЯКОВО В УЧАСТЪКА С.ПЛАНИНИЦА – С.РУПЧА ОТ КМ 3+380 ДО КМ 10+830”;

Открита процедура за изпълнение на обществена поръчка с предмет: “„Избор на изпълнител на услуги за осъществяване на строителен надзор по време на строителството и инвеститорски контрол по обособени позиции:1. Строителен надзор и инвеститорски контрол при извършването на РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ BGS 1186/III-208, ДЪСКОТНА-ПЛАНИНИЦА-РУПЧА-ЛЮЛЯКОВО В УЧАСТЪКА С.ДЪСКОТНА-С.ПЛАНИНИЦА ОТ КМ 0+030 ДО КМ3+830. 2. Строителен надзор и инвеститорски контрол при извършването на РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ BGS 1186/III-208, ДЪСКОТНА-ПЛАНИНИЦА-РУПЧА-ЛЮЛЯКОВО В УЧАСТЪКА С.ПЛАНИНИЦА – С.РУПЧА ОТ КМ 3+380 ДО КМ 10+830”;
Приложения към Открита процедура за изпълнение на обществена поръчка с предмет: “Избор на изпълнител на услуги за осъществяване на строителен надзор по време на строителството и инвеститорски контрол по обособени позиции:1. Строителен надзор и инвеститорски контрол при извършването на РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ BGS 1186/III-208, ДЪСКОТНА-ПЛАНИНИЦА-РУПЧА-ЛЮЛЯКОВО В УЧАСТЪКА С.ДЪСКОТНА-С.ПЛАНИНИЦА ОТ КМ 0+030 ДО КМ3+830. 2. Строителен надзор и инвеститорски контрол при извършването на РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ BGS 1186/III-208, ДЪСКОТНА-ПЛАНИНИЦА-РУПЧА-ЛЮЛЯКОВО В УЧАСТЪКА С.ПЛАНИНИЦА – С.РУПЧА ОТ КМ 3+380 ДО КМ 10+830”

Открита процедура за изпълнение на обществена поръчка с предмет: “Реконструкция на общински път BGS 1186/III-208, Дъскотна- Планиница-Рупча-Люляково в участъка с. Дъскотна-с. Планиница от км 0+030 до км 3+830″2.”Реконструкция на общински път BGS 1186/III-208, Дъскотна- Планиница-Рупча-Люляково в участъка с. Дъскотна-с. Планиница от км 3+380 до км 10+830”
Приложения Открита процедура за изпълнение на обществена поръчка с предмет: “Реконструкция на общински път BGS 1186/III-208, Дъскотна- Планиница-Рупча-Люляково в участъка с. Дъскотна-с. Планиница от км 0+030 до км 3+830″2.”Реконструкция на общински път BGS 1186/III-208, Дъскотна- Планиница-Рупча-Люляково в участъка с. Дъскотна-с. Планиница от км 3+380 до км 10+830”

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Разриване и пробутване на общинско депо и други локални замърсявания”
Приложения към публична покана с предмет:”Разриване и пробутване на общинско депо и други локални замърсявания”
Информация за извършени плащания
Информация за извършени плащания

 

 

 

 

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие
Приложения към публична покана с предмет:Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие
Информация за извършени плащания
Информация за извършени плащания
Информация за извършени плащания
Информация за извършени плащания
Информация за извършени плащания
Информация за извършени плащания
Информация за извършени плащания
Информация за извършени плащания
Информация за извършени плащания
Информация за извършени плащания
Информация за извършени плащания
Информация за извършени плащания

 

 

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: “„Провеждане на обучения във връзка с изпълнение на договор № 13-22-114/14.01.2014 г. «Повишаване на квалификацията на служителите в община Руен», Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013г”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, в своята съвкупност наричана по-нататък „Предмета на договора”, както следва: 1. Чуждоезиково обучение по разговорен английски език, различно от предоставяното от ИПА за 12 участника. 2. Обучение за ефективно взаимодействие на служителите от местната администрацията с хора от уязвимите групи за 35 участника. 3. Обучение по привличане на инвестиции за устойчиво развитие и подобряване на ключовите компетентности за 35 участника. 4. Обучение по работа с програмни продукти (WORD, EXCELL, POWERPOINT) и по работа с електронно подписани документи за 12 участника. ”
Приложения към публична покана с предмет:“„Провеждане на обучения във връзка с изпълнение на договор № 13-22-114/14.01.2014 г. «Повишаване на квалификацията на служителите в община Руен», Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013г”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация&rdquo.”

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Разработване на общински план за развитие на община Руен за периода 2014 – 2020 г. и разработване и въвеждане на правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики и провеждане на съпътстващо обучение по разработените правила на Община Руен.”
Приложения към публична покана с предмет:“Разработване на общински план за развитие на община Руен за периода 2014 – 2020 г. и разработване и въвеждане на правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики и провеждане на съпътстващо обучение по разработените правила на Община Руен.”

 

 

 

Коментарите са затворени.